[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ[x] ปิด
 

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ข้อมูลอื่นๆ
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
สถานที่ตั้งเทศบาล


ผู้บริหาร
พนักงานส่วนเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสวัสดิการสังคม
  กองการศึกษา
  กิจการสภา


อัลบั้มกิจกรรม(Gallerry).
เว็บบอร์ดบุคคลทั่วไป.
เว็บบอร์ดสำหรับเยาวชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี


เบอร์โทรศัพท์
กฎหมายน่ารู้
ข่าวสมัครงาน
หนังสือกรม
หนังสือจังหวัด


กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
สำนักงานทะเบียนราษฎร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค้นหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค้นรหัสไปรษณีย์


หน้าแรก. | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับเจ้าหน้าที่ | e-mail

  
เลือกบุคลากรแต่ละหมวด :    บุคคลากรทั้งหมด

  เลือกค้นหา     


 ชื่อ : นายเกษม ทองคำ  
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาล  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นายจรัญ พูลสวัสดิ์  
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นายดิเรก ขาวฉลาด  
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว(1)  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นายเศกสรรค์ เฉลิมวัฒน์  
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว(2)  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : น.ส.ศรอนงค์ ม่วงกรุง  
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นายหล่ำ พูลสวัสดิ์  
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
อีเมลล์ : -  
อายุ :  
การศึกษา :  

 ชื่อ : นายประสิทธิ์ เสนเกลี้ยง  
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นายจตุพร โพธิ์ทอง  
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานปลัด  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นางเนตรนภา ขาวเกิด  
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นายเสน่ห์ ดวงวิเชียร  
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นางสมคิด บุญนาที  
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นางนฤมล กองสาสน  
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นางสา่วทิพวรรณ มณโฑ  
ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังปฏิบัติการ  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นางสาวนุชทิยาลักษณ์ บุตรวงค์  
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : -  
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นางปาณิสรา สาลี  
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นายมนพ กอสกุล  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : -  
ตำแหน่ง : นายช่างโยธา  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : -  
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : -  
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>นายจรัญ พูลสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว


นายประสิทธิ์ เสนเกลี้ยง
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนงานและโครงการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
รายงานการเงิน
 
ท่านเห็นด้วยกับข้อมูลในเว็บไซด์นี้หรือไม่ ?
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
คลิ๊กดูผลโหวด